Arbo-inspectie controleert RI&E

Vanaf 2022 wordt bij alle arbo-inspecties standaard gecontroleerd op minimaal de aanwezigheid van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak en bij voorkeur ook op de kwaliteit en inhoud ervan. Aldus de Nederlandse Arbeidsinspectie (nieuwe naam van Inspectie SZW) in het Jaarplan 2022.

Het jaarplan: “De coronacrisis heeft treffend geïllustreerd hoe belangrijk de  centrale gedachte van de RI&E is. Namelijk dat werkgevers risico’s stelselmatig in beeld moeten brengen om ze vervolgens van een mitigerende aanpak te kunnen voorzien. Het belang  van het verder verhogen van het aantal werkgevers dat hiermee serieus aan de slag gaat, kan bijna niet worden overschat. Belangrijk is met name dat werkgevers daarbij ook tijdig inzien dat ze extra deskundigheid moeten organiseren.”

In 2019 is het ministerie van SZW gestart met een plan om de bekendheid en de naleving van de verplichte RI&E te verbeteren. De focus lag toen vooral op het verhogen van het aantal bedrijven met een RI&E en het bevorderen dat werkgevers in staat zijn de risico’s goed te inventariseren. In 2021 was de focus ook gericht op het verhogen van de kwaliteit van de RI&E door te bevorderen dat werkgevers de risico’s goed beheersen met het treffen en uitvoeren van passende  maatregelen. In 2022 wordt dit verder voortgezet.

Bron: VVP