DNB: extra toezicht op WIA-producten

DNB houdt extra toezicht op de markt van collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vanwege de verhoogde risico’s. Zo’n 10 verzekeraars bieden sinds 2006 WIA-producten en -diensten aan, waaronder WGA-eigenrisicoproducten.
Volgens DNB staat de winstgevendheid van deze producten zwaar onder druk en hebben verzekeraars de risico’s op deze markt niet goed geraamd. Bovendien leidt een wetswijziging vanaf 2016 ertoe dat ook tijdelijke arbeidskrachten onder de eigenrisicodekking vallen. DNB heeft daarom onderzocht of verzekeraars voldoende maatregelen hebben genomen om de huidige en toekomstige risico’s te beheersen.
Daaruit blijkt dat de verzekeraars zich bewust zijn van de risico’s. Maar het blijft de vraag in hoeverre het leed nu geleden is. Verzekeraars beschikken niet altijd over volledige en actuele informatie, zo blijkt. Dat kan komen door onvoldoende beheersing van de interne processen, maar ook door afhankelijkheid van andere partijen die gegevens moeten aanleveren. Daarnaast waren verzekeraars gericht op marktaandeel o.b.v. te gunstige premies met vaak meerjarige garanties.
DNB wil dat de verzekeraars hun primaire proces op orde brengen, hun risicobeheer versterken en alle risico’s beheersen en verkleinen, zodat ze aan hun verplichtingen kunnen blijven voldoen en hun solvabiliteitpositie niet in gevaar komt. Ook is DNB bezorgd over de risico’s van AOV-Individueel of de WGA-hiaatverzekering. Verzekeraars moeten hiervoor adequate voorzieningen en risicobeheermaatregelen treffen.