Kifid: premiestijging boven 10% betekent nieuwe polis

Klachteninstituut Kifid vindt dat een verzekeraar de premie niet zomaar met meer dan 10% mag verhogen. “In het geval van verhogingen daarboven dient de verzekeraar naar ons oordeel een nieuw aanbod te doen dat vervolgens door de verzekerde dient te worden aanvaard.” Het is voor het eerst dat de geschillencommissie een uitspraak doen over de mate waarin een premie verhoogd zou mogen worden.

Kifid heeft de uitspraak gedaan in recente klachtzaken tegen Achmea en Meeus. “Deze jurisprudentie is van belang voor de handelwijze van verzekeraars bij premieverhogingen en geeft houvast aan consumenten, die onvoorzien geconfronteerd worden met relatief hoge premiestijgingen.” In de zaak tegen Achmea gaat het om een premiestijging van 20,22% voor een Alles-in-een-Pakket. “De commissie is van oordeel dat met de stijging van de totale jaarpremie exclusief assurantiebelasting met 20,22% sprake is van een zodanig ingrijpende wijziging van de overeenkomst dat sprake is van een nieuwe overeenkomst, welke tot stand dient te komen door aanbod en aanvaarding en stilzwijgende verlenging derhalve niet aan de orde is.” Omdat Achmea geen opzegtermijn van twee maanden heeft aangehouden, moet het pakket worden verlengd tegen dezelfde voorwaarden. Achmea moet de te veel betaalde premie aan de verzekerde terugbetalen. Volgens de geschillencommissie mogen verzekeringsproducten per contractvervaldatum worden aangepast, “maar dan alleen als het gaat om aanpassingen van een beperkte omvang en financieel belang. Een voorbeeld van een dergelijke aanpassing betreft een premieverhoging voor zover deze hoogstens 10% bedraagt”.

Bromfietspolis
In de zaak tegen Meeus draait het om een Unigarant-bromfietsverzekering waarvan de premie met 173% is verhoogd. Op de polis konden bestuurders jonger dan 25 worden meeverzekerd, maar dat is sinds 1 juli 2015 niet meer mogelijk. Die optie is door Meeus automatisch verwijderd, zonder medeweten van de verzekerde. Die heeft na ontvangst van de nieuwe polis haar zoon als regelmatige bestuurder aangemerkt. Dat kwam haar te staan op een premiestijging van € 35,53 naar € 84,31 per maand. Tegenover Kifid stelt Meeus nog een alternatief te hebben geboden dat door verzekerde is afgewezen. Die noemt dat “een lachertje”. “Gaat alsnog om een premieverhoging van 89,6% en daarbij bedraagt het extra eigen risico bij schade veroorzaakt door een bestuurder jonger dan 25 jaar € 500.” Meeus wijst op het grote aantal schades dat door jongeren wordt veroorzaakt en het hoge diefstalrisico van de Piaggio.
Kifid hanteert dezelfde overwegingen als in de zaak tegen Achmea: bij een premiestijging van meer dan 10% is sprake van een dusdanig ingrijpende wijziging dat een nieuwe overeenkomst tot stand komt. Meeus moet de te veel betaalde premie terugstorten.