Minister Asscher: Geen structurele problemen in uitvoering AOV

Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ziet geen structurele problemen bij de uitvoering van private arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Hij schrijft dat deze week in een brief aan de Tweede Kamer.


De minister erkent dat het zuur is voor verzekerden die geen uitkering toegekend krijgen. Maar, schrijft hij, “de rechten van de betrokkenen rond arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn adequaat gewaarborgd”.


De Kamerbrief volgt op een verzoek van D66-Kamerlid Steven van Weyenberg. Die vroeg het kabinet om een oordeel over een uitzending van Radar in januari, waaruit volgens hem zou blijken dat het nog steeds niet goed gaat met de uitvoering van de arbeidsongeschikheidsverzekering. Radar schetste in de bedoelde uitzending een beeld dat private verzekeraars er alles aan doen om terechte claims niet te hoeven honoreren.


Zorgvuldige afhandeling
In zijn brief nuanceert Asscher dit beeld. Hij beschrijft welke acties verzekeraars hebben ondernomen om de positie van verzekerden te versterken, waaronder het moderniseren van de gezondheidsverklaring en het borgen van het recht op een second opinion (zie daarover dit vorig jaar geactualiseerde Protocol bij claims op individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). Daarnaast verwijst hij naar AFM-onderzoek uit 2011 over het uitkeringsgedrag van verzekeraars, waaruit blijkt dat verzekeraars veel waarde hechten aan een zorgvuldige afhandeling van claims. “Nadien heeft mij geen informatie bereikt waaruit zou blijken dat verzekeraars structureel te kort schieten bij de claimbeoordeling van de AOV.”


Predictiemodel
De minister gaat verder nog in op het feit dat het Verbond met zijn leden onderzoek doet naar een arbeidsongeschiktheidsvoorziening met een maatschappelijk acceptabele dekking en premie. Ook noemt hij het predictiemodel dat het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in opdracht van het Verbond en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK) ontwikkelt. Dat laatste heeft overigens alleen betrekking op levensverzekeringen.