Premieverhoging verzekeringen 2022

Bij een aantal verzekeringsproducten zal de premie worden verhoogt. Vraagt u zich af waarom de premie van uw verzekering verhoogd is? Op deze pagina leggen we de belangrijkste redenen voor premieverhogingen aan u uit.

In Nederland is er een grote verandering te zien in de claimcultuur. Er wordt steeds vaker geclaimd door burgers en het gaat om steeds hogere bedragen. Burgers worden bewuster van hun rechten in de verschillende rollen die zij hebben, zoals werknemer, consument en patiënt. Deze ontwikkelingen in de claimcultuur worden versterkt door de media en belangengroepen zoals de Consumentenbond, patiëntenverenigingen, vakbonden en slachtofferhulporganisaties. Deze organisaties attenderen burgers op de mogelijkheid om een claim in te dienen of ondersteunen burgers bij een juridisch proces.

Bron: ANP

Europese verzekeraars keerden 2,7 miljard euro per dag uit .
Europese verzekeraars hebben in totaal 975 miljard euro aan schadeclaims en kapitaal uitgekeerd. Dit komt neer op 2,7 miljard euro per dag. Dit blijkt uit cijfers die zijn gepubliceerd door de Europese verzekeringskoepel Insurance Europe.

AMweb meldt dat uit het jaarrapport blijkt dat de Europese verzekeringsindustrie ondanks een ongunstig economisch klimaat 1,6% meer uitkeerde dan in vorige jaar. “De hoeveelheid claims en kapitaal die is uitgekeerd door Europese verzekeraars laat het belang van verzekeren zien, een fundament voor ieder aspect van leven en werken in Europa”, aldus Michaela Koller, algemeen directeur van Insurance Europe.

Uit de cijfers blijkt ook dat de totale premieomzet bij Europese verzekeraars met 2% steeg naar 1.207 miljard euro. Wel nam het aandeel van de sector als onderdeel van het Europese ‘nationaal’ product af van 7,62% naar 7,41% vorig jaar. De verzekeringsindustrie blijft met een inleg van 9.897 miljard euro wel de grootste institutionele belegger in Europa.

Bron: AMweb

Waarom stijgen de premies van verzekeringen?

Veel verzekeraars in Nederland zijn genoodzaakt om hun premies te verhogen door de toegenomen schadelast. De belangrijkste redenen van de hogere schades zijn storm- en waterschades door weersveranderingen, hogere kosten van herstelwerkzaamheden en de stijgende letsel- en vermogensschades door de veranderende wet- en regelgeving. Verzekeraars rekenen deze bedragen door in hun premies om in de toekomst ook de schades te kunnen betalen. Daarnaast stijgen de kosten om een schade te repareren mede als gevolg van het economische herstel. Verder worden verzekeraars door vernieuwde kapitaalsvereisten gedwongen om kritischer te kijken naar welke sectoren ze wel en welke ze niet meer willen verzekeren.

Storm- en waterschades door klimaatveranderingen

Nederlandse verzekeraars zien het aantal claims toenemen door de strenge winters en extreme hagel- en regenbuien. Het Verbond van Verzekeraars erkent dat de toenemende schadelast zal leiden tot een geleidelijke verhoging van de verzekeringspremie. Dat is te lezen in het rapport Klimaatverandering & schadelast van het Verbond van Verzekeraars. Onder andere daken kunnen beschadigd raken door storm- en smeltwater, waardoor lekkages kunnen ontstaan. Om waterschade aan uw dak te voorkomen is het verstandig om elk jaar uw dakgoten grondig schoon te maken door alle bladeren te verwijderen, zodat het regenwater goed kan weg lopen.

Schade door natuurrampen ontzettend hoog en vaak onverzekerd

Naar schatting is er het afgelopen jaar voor ruim 168 miljard euro aan schade aangericht door natuurrampen. De Duitse herverzekeraar Munich Re heeft uit de balans opgemaakt dat van de schade van natuurgeweld maar liefst 70% onverzekerd was. Het Japanse eiland Kyushu kreeg twee aardbevingen te verduren waardoor de schade opliep tot 30 miljard euro. Slechts 5,8 miljard euro van deze schade werd gedekt door verzekeraars en de overige schade was onverzekerd. Ook Europa had te maken met hevige natuurrampen. Het Europese schadebedrag kwam uit op ruim 5,5 miljard euro. Dit was vooral te wijten aan de stormen in mei en juni en door de heftige regenbuien en overstromingen in Frankrijk en Duitsland. Hier bleek ook de helft van de schade onverzekerd te zijn.

Bron: NOS

Autoverzekeringen: fors meer schadeclaims automobilisten

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars zag afgelopen jaar het aantal verkeersongevallen toenemen met 6,5% tot 841.000. Afleiding door telefoongebruik in het verkeer is vermoedelijk één van de belangrijkste oorzaken van de stijging van het aantal verkeersongelukken. Telefoongebruik in het verkeer is strafbaar, maar handhaving heeft tot nu toe nog weinig prioriteit. De toename van het aantal schadeclaims kan volgens verzekeraars worden beperkt door infrastructuur op ‘hot spots’ aan te passen en te verbeteren. Jonge en oudere bestuurders vormen de grootste risicogroepen in het verkeer.

Verzekeraars zetten zich in voor jongeren door het programma Safety Deal Jonge automobilisten aan te bieden. Jonge automobilisten volgen hierbij een eendaagse rijvaardigheidstraining. De jongeren die deze training hebben gevolgd rijden maar liefst 25% minder schade in het verkeer. Verzekeraars werken samen met Veilig Verkeer Nederland en seniorenorganisatie ANBO om de verkeersveiligheid van ouderen te wapenen middels het programma Safety Deal Oudere automobilisten. Bij het programma worden er online verkeerstoetsen en opfriscursussen aan ouderen aangeboden.

Bron: NOS

Brandverzekeringen: schadelast door grote branden

Bij zeker één op de tien bedrijfsbranden is de oorzaak nalatigheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden. Ook brandstichting en onveilig gebruik van de elektrische installaties zijn veel voorkomende oorzaken van brand. Veel bedrijven die getroffen worden door een grote brand komen de gevolgen ervan niet te boven. Een goede brandverzekering is dus een must, maar het is uiteraard nog beter om brand in uw bedrijfspand te voorkomen. Stormen met bliksem zorgen veelal voor branden, maar ook hevige neerslag en wolkbreuken met onweer vormen een belangrijke oorzaak. De schadelast van grote branden is voor het eerst boven de 700 miljoen euro uitgekomen. Dat is te lezen in de meest recente versie van Verzekerd van Cijfers, een jaarlijkse uitgave van het Verbond van Verzekeraar.

Aansprakelijkheidsverzekeringen: andere partijen worden steeds vaker aangesproken voor letselschade

Tegenwoordig vinden mensen dat zij eerder schade hebben waarvoor een ander aansprakelijk is. Overheden worden steeds vaker aansprakelijk gesteld voor schade, bijvoorbeeld voor het afgeven van bepaalde vergunningen. Toezichthouders en accountants worden aansprakelijk gesteld voor schades als gevolg van onvoldoende toezicht. Daarnaast neemt het aantal claims tegenover scholen toe (ongevallen tijdens gym of het speelkwartier, voor pesten of het zakken/blijven zitten van kinderen). Gehuwde partners stellen elkaar ook steeds vaker aansprakelijk voor geleden schade over gemeenschappelijke eigendommen. U kunt meer lezen over de veranderingen in de letselschaderegeling in het Schade Magazine.

Wijzigingen in uw zakelijke of persoonlijke situatie

Graag attenderen wij u ook op het feit dat wijzigingen binnen uw bedrijf of persoonlijke situatie invloed kunnen hebben op uw verzekering(en). Bijvoorbeeld wanneer uw bedrijf of activiteiten worden uitgebreid of wanneer er wijzigingen zijn in uw personeelsbestand.

Heeft u nog vragen over uw verzekeringen of wilt u advies over welke verzekeringen goed aansluiten bij uw situatie en wensen, dan kunt u contact met ons opnemen.