Reactie Verbond van Verzekeraars op het AFM-bericht

Reactie Verbond van Verzekeraars op het AFM-bericht over ketenbeheersing

Het Verbond van Verzekeraars vindt het positief dat de AFM onderkent dat alle verzekeraars het afgelopen jaar de ketenbeheersing aanmerkelijk hebben verbeterd. Zowel op het punt van de vergewisplicht, het actief melden van misstanden als het borgen van kwalitatief goed advies is vooruitgang geboekt, heeft de AFM deze week in een bericht laten weten. “We zijn het eens met de AFM dat dit uiteindelijk in het belang van de klant is”, aldus een tevreden directeur Leo de Boer van het Verbond.

De Boer plaatst bij die pluim van de toezichthouder wel een belangrijke kanttekening: bij de invoering van het provisieverbod per 1 januari 2013 zullen de verantwoordelijkheden hoe dan ook anders komen te liggen. “De rollen worden dan ontvlochten, het is niet de bedoeling en ook niet mogelijk dat verzekeraars dan optreden als een soort pseudo-toezichthouder van het intermediair”.

Volgens De Boer geeft de AFM er ook blijk van oog te hebben voor deze ingrijpende verandering en de invloed die dat heeft op de ketenverantwoordelijkheid van verzekeraars. “De AFM schrijft dat het provisieverbod een significante positieve verandering teweeg gaat brengen. Dat kan ik alleen maar onderschrijven”. Op welke wijze de ketenbeheersing in het nieuwe marktmodel precies moet worden ingericht, zal de komende tijd in een goede dialoog met alle betrokkenen, AFM, het ministerie van Financiën en Adfiz, gestalte moeten krijgen. De rolontvlechting die het Verbond en het ministerie van Financiën voor ogen staat, zal daarbij volgens De Boer wel recht overeind moeten blijven staan.

Statement - 17 januari 2012

Bron: verbondvanverzekeraars