Regen en storm

Welke schade kan door storm en regen ontstaan?
Wind, regen en soms rukwinden met snelheden van boven de 100 km per uur: in Nederland stormt en regent het geregeld. In de zomer hebben we regelmatig te maken met flinke hoosbuien. En vooral in het najaar en de winter trekken stormen over ons land. Dat leidt bijvoorbeeld tot overlopende rioleringen, omgewaaide bomen, afgebroken takken en afgewaaide dakpannen, die schade aan andere objecten (bijvoorbeeld auto’s) teweeg kunnen brengen, maar ook personen kunnen treffen.

Hoe groot is de schade door regen en storm?
Regen
Hoe groot de schade door regen is, hangt niet zozeer af van hoe lang het regent, maar vooral van de intensiteit van de bui, oftewel: het aantal millimeters per uur. Als er in een uur tijd twintig millimeter valt, is de schade groter dan dat dezelfde hoeveelheid verspreid over een hele dag valt. Dat komt omdat dakgoten en rioleringen die enorme hoeveelheid water niet in zo’n korte tijd kunnen verwerken. Uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) blijkt dat neerslag voornamelijk schade toebrengt aan opstallen, en in veel mindere mate aan inboedels.

Storm
Hoe groot de schade door storm is, hangt van veel omstandigheden af: uit welke richting de wind komt, hoe hard het precies waait, hoe lokaal de storm is, of er veel tijd is verstreken sinds een vorige storm woedde en of er ook regen in het spel is. Uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) blijkt dat de schadekans aan huizen/gebouwen door stormen in januari hoger is dan in andere maanden. De schadecijfers kunnen flink uiteenlopen. Zo zijn er veel stormen met een schade van rond de één miljoen euro, maar soms is de schade een veelvoud daarvan, bijvoorbeeld toen de storm Kyrill op 18 januari 2007 over ons land raasde en voor een schadepost van meer dan 200 miljoen euro zorgde.

Welke regen- en stormschade is (doorgaans) gedekt?
Als regen of storm schade veroorzaakt aan huizen/gebouwen, komen de volgende verzekeringen in beeld:

  • de opstalverzekering: deze dekt schade aan het huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Deze verzekering komt alleen in beeld voor mensen die eigenaar zijn van een huis. Vaak stelt de hypotheekverstrekker een opstalverzekering dan verplicht;

  • de inboedelverzekering; deze dekt schade aan de spullen in het huis (zoals meubels, apparatuur, zwevende vloeren, etc.) als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie.


Als een storm schade veroorzaakt aan motorrijtuigen, komen de volgende verzekeringen in beeld:

  • de beperkte cascoverzekering verzekert het motorrijtuig tegen diefstal en voor schade die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, storm of bliksem.

  •  de volledig cascoverzekering dekt de schade die onder beperkte cascoverzekering staat vermeld en verzekert het motorrijtuig daarnaast tegen schade die de bestuurder zelf heeft veroorzaakt aan het motorrijtuig. Ook is schade verzekerd die door iemand anders wordt veroorzaakt, zoals vandalisme.


Wat kunnen mensen doen om regen- en stormschade te voorkomen?
Harde wind kan ertoe leiden dat dakpannen wegwaaien; door achterstallig onderhoud kunnen dakgoten bij overvloedige regenval verstopt raken. Het verdient dan ook aanbeveling het dak tijdig te (laten) controleren en de dakgoten en hemelwaterafvoeren tijdig te (laten) reinigen. Om verstopping van regenwaterafvoeren te voorkomen, kunnen stalen boldraadroosters worden geplaatst. Als er plasvorming op het dak ontstaat, heeft dit doorgaans te maken met doorzakking van de dakplaten door onvoldoende ondersteuning en is het wellicht de moeite van het overwegen waard om dit te (laten) aanpassen.

Let op: verzekeraars vergoeden geen schade die met opzet of door achterstallig onderhoud is veroorzaakt. Lees de polisvoorwaarden dus goed door en/of neem preventiemaatregelen!