Safety Deal Brandveilige elektra ondertekend

Naar schatting één op de vier branden wordt veroorzaakt door kortsluiting in elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische apparaten. De daarmee gemoeide schade is enorm. Om het aantal ‘elektrabranden’ de komende jaren terug te dringen hebben het Verbond van Verzekeraars en vereniging iKeur woensdag 27 november de Safety Deal Brandveilige elektra gesloten op het Elektroraad Inspectiecongres in Ede.

Jaarlijks ontstaan vele duizenden branden in bedrijven en woonhuizen door problemen met de elektra. Dat zorgt – naast veiligheidsgevaar – voor veel schade. Elektrabranden zijn vaak het gevolg van defecte installaties en machines of verkeerd gebruikte apparaten, zo blijkt uit analyses van het Verbond. Veel ondernemers en consumenten zijn zich onvoldoende bewust van deze risico’s. De vereniging iKeur, een platform van onafhankelijke inspecteurs dat de veiligheid van elektrotechnische bedrijfsvoering wil optimaliseren, heeft in overleg met het Verbond van Verzekeraars het inspectieprotocol VIER ontwikkeld: Verzekerings Inspectie Elektrotechnische Risico’s.

VIER richt zich op het voorkomen van brandschade. Inspecteurs die volgens dit protocol de elektrische installatie en het gebruik van apparaten en machines controleren, kijken specifiek naar het risico op brand. Deze inspectie heeft een andere invalshoek dan bijvoorbeeld een NEN 3140-inspectie, die vanuit Arbowetgeving gericht is op het voorkomen van letsel. Verzekeraars en iKeur helpen zo ondernemers om brandschade te voorkomen én om hun bedrijfscontinuïteit beter veilig te stellen. Naast een protocol voor verzekeringsinspectie werkt iKeur aan opleidingseisen en opleidingstrajecten voor VIER-inspecteurs.

Brandveilig ondernemen is belangrijker dan ooit. In de eerste negen maanden van 2013 deden zich in ons land 109 grote branden voor waarbij de schade wordt geraamd op één miljoen euro of meer, met een totale schadelast van meer dan 500 miljoen euro. Dit is het hoogste aantal miljoenenbranden sinds de start van de registratie in 1998.

Safety Deal Brandveilige elektra
De Safety Deal Brandveilige elektra die het Verbond en iKeur hebben gesloten, houdt in dat beide partijen zich inspannen om de brandveiligheid rondom elektrische installaties en daarop aangesloten apparaten te verbeteren. Concreet spreken de partijen af dat ze gedurende de looptijd van de deal – tot 1 januari 2015 met eventueel verlenging daarna – inspectieprotocol VIER verder uitrollen en ook opleidingseisen en -trajecten ontwikkelen.

Een belangrijke noot in de overeenkomst is dat het Verbond en iKeur ook andere partijen actief gaan betrekken bij de ontwikkeling en verspreiding van erkenningsregeling VIER, zoals aannemers, projectontwikkelaars, veiligheidsorganisaties, brandweerkorpsen en brancheorganisaties voor de bouw en installatie- en elektrotechniek. Het uiteindelijk doel is om de erkenningsregeling en de bijbehorende inspectiemethodiek onafhankelijk te borgen, bijvoorbeeld via certificering onder accreditatie.

Visie op veiligheid
De Safety Deal Brandveilige elektra is een uitkomst van de vorig jaar gelanceerde Visie op veiligheid van het Verbond van Verzekeraars. De verzekeringssector wil met zijn kennis van risico’s en preventie bijdragen aan een veilige samenleving in samenwerking met andere partijen: door kennis te delen en door krachten te bundelen.