Taxibedrijf betaalde onbewust veel meer dan premie

TIS Verzekeringen moet ruim € 40.000 vergoeden aan een zakelijke klant, een taxiondernemer. Volgens TIS moest de ondernemer bovenop de premie ook betalen voor schadeafhandeling en zat er een rentecomponent in het bedrag. Maar rechtbank Amsterdam mist in een deze week gepubliceerde uitspraak de onderbouwing.”Er zijn geen stukken die steun geven aan deze stelling.”

De taxiondernemer had zijn wagenpark (40 taxi’s) via assurantietussenpersoon TIS (onderdeel van Tellus) verzekerd bij HDI-Gerling. TIS verschafte aan de ondernemer polis-certificaten (die niet de hoogte van de verschuldigde premie vermeldden) en bracht per kwartaal premie in rekening met behulp van verzamelnota’s.

Verschil
De taxiondernemer zegt dat hij er van uit ging dat het bedrag dat in rekening gebracht werd het bedrag was dat HDI als premie in rekening bracht. Maar aan de hand van premieopgaven die HDI verstrekte kwam hij er achter dat er een verschil van € 40.666,73 bestond.

Verweer
Volgens TIS is de overeenkomst met de taxiondernemer een voortzetting van de overeenkomst tussen Sky Way Taxi en TIS. De taxiondernemer heeft na het faillissement van deze Sky Way in 2011 een deel van de voertuigen overgenomen en zou met TIS hebben afgesproken dat hij die op dezelfde condities wilde verzekeren. TIS zegt dat met Sky Way was afgesproken dat een vergoeding van € 250 per taxi per jaar voor schadeafhandelingshulp zou worden betaald. Bovendien zit in het door TIS in rekening gebrachte bedrag een rentecomponent, zegt TIS, omdat de ondernemer maandelijks aan TIS betaalde en TIS aan HDI per jaar bij vooruitbetaling voldeed. Ook zegt de tussenpersoon dat was afgesproken dat de portefeuille voor een vaste all inprijs in dekking zou worden genomen. De door HDI in rekening gebrachte premies waren dus niet van belang.

Onderbouwing
De rechtbank merkt op dat TIS deze redenatie met geen enkel stuk kan staven. Er zijn geen stukken over de schadeafhandeling van € 250,00 per taxi per jaar of over de rentevergoeding. Ook kan de rechtbank de verschillen in de bedragen niet verklaren door bij de door HDI in rekening gebrachte premies een bedrag van € 62,50 (¼ × € 250) op te tellen. “Ook dan zijn de verschillen nog aanzienlijk. Veel groter dan verklaard zou kunnen worden uit een eventuele renteopslag die daar nog op zou moeten worden toegepast.” Dat TIS bevoegd was een renteopslag in rekening te brengen is ook overigens in het geheel niet aannemelijk, zegt de rechtbank. “Nergens kan uit worden afgeleid dat maandbetaling is overeengekomen. En dat zij aan HDI per vooruitbetaling op jaarbasis betaalde wordt niet op enig wijze ondersteund.”

Criminele organisatie
Het bedrag van € 40.666,73 is dus onverschuldigd aan TIS betaald en TIS moet het terugbetalen. De taxiondernemer wil vervolgens ook de twee bestuurders van Tellus (aandeelhouder en bestuurder van TIS) hoofdelijk aansprakelijk stellen. De taxiondernemer stelt dat zij moeten worden aangemerkt als ‘leidinggevenden van wat door hem als een criminele organisatie wordt aangeduid’. De rechtbank zegt dat zonder nadere onderbouwing niet duidelijk is op grond van welke feiten de bestuurders van Tellus naast TIS hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gehouden. “Daarvoor is het enkele zijn van (indirect) bestuurder van een vennootschap die iets verschuldigd is onvoldoende.”

Bron: amweb