Verbond geeft input voor formatie

Een financiële crisis die nog niet ten einde is, oudedagsvoorzieningen die ingrijpend worden hervormd en een woningmarkt die op slot zit: het zijn drie belangrijke uitdagingen waar een nieuw kabinet voor staat. Over deze en andere uitdagingen willen verzekeraars graag meedenken. Het Verbond heeft daarom de Factsheets Verkiezingen aangescherpt, die standpunten van verzekeraars bevatten over diverse beleidsterreinen, aangevuld met twee nieuwe onderwerpen.

Verzekeraars spelen een belangrijke rol in de samenleving door mensen de zekerheid te bieden die ze nodig hebben om risico’s te kunnen nemen. Vanuit die rol vinden verzekeraars het belangrijk om bij maatschappelijke vraagstukken mee te denken over oplossingen. In de factsheets zijn daarom achtergronden en de standpunten van verzekeraars uiteengezet over onderwerpen die volgens het Verbond een belangrijke rol moeten spelen in de formatie. De factsheets zijn een update van de ‘Factsheets Tweede Kamerverkiezingen’ van eind mei en bevatten twee nieuwe onderwerpen die het Verbond onder de aandacht wil brengen bij de politiek: het ontslagrecht/de privatisering van de WW en de assurantiebelasting.

Woningmarkt
Een van de belangrijkste prioriteiten voor een nieuw kabinet is de woningmarkt. Het Verbond is voorstander van een brede hervorming, maar is tegen de afspraken uit het Lenteakkoord, waarin staat dat alleen nog nieuwe lineaire en annuïteitenhypotheken in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek. Volgens verzekeraars zet dat de woningmarkt alleen maar verder op slot. Het Verbond pleit daarom voor een alternatief: hervorming van de woningmarkt conform de visie van de 22 economen. Concreet betekent dit dat de hypotheekrenteaftrek geleidelijk daalt van 52 tot 30 procent. Die aanpak bereikt dezelfde doelen als het Lenteakkoord, zonder dat dit nadelige effecten heeft voor (potentiële) huizenbezitters. Daarnaast wil het Verbond diverse ‘flankerende’ maatregelen om starters te helpen, zoals bouwsparen en het meefinancieren van een restschuld.

Oudedagsvoorzieningen
Een ander belangrijk thema is de toekomstbestendigheid van oudedagsvoorzieningen. Verzekeraars vinden het wenselijk dat de AOW wordt geflexibiliseerd, zodat mensen zelf kunnen bepalen wanneer zij met pensioen gaan. Daarnaast moeten werkgevers en werknemers keuzevrijheid krijgen bij de uitvoering van hun pensioenregeling, zodat ze kunnen kiezen voor een bij hen passende balans tussen zekerheid, prijs en ambitie.

Ontslagrecht
Nieuw is de factsheet over het ontslagrecht en de privatisering van de WW. Wat het ontslagrecht betreft, ziet het Verbond diverse verbetermogelijkheden. Wel moeten contante ontslagvergoedingen worden gehandhaafd om directe inkomensterugval te beperken, eventueel naast een opleidings- of transitiebudget. Daarnaast is een maximering van de ontslagvergoeding denkbaar, waarbij het onderscheid tussen jong en oud verdwijnt.

Assurantiebelasting
Een andere nieuwe factsheet gaat over de assurantiebelasting. Een aantal politieke partijen wil dat die wordt verhoogd, maar het Verbond is daar niet voor: natuurlijk moet de politiek zoeken naar mogelijkheden om het begrotingstekort terug te dringen, maar met het oog op de twee recente verhogingen (in 2008 werd de assurantiebelasting van 7 naar 7,5 procent verhoogd en in mei 2012 van 7,5 naar 9,7 procent) zou die dekking nu elders moeten worden gevonden. De rekening van een verhoging komt uiteindelijk immers terecht bij de consument en zakelijke klant en kan een lastenverzwaring van ruim tien procent betekenen.

Andere terreinen
Naast deze vier beleidsterreinen worden nog op tien andere terreinen aanbevelingen gedaan: de positie van zelfstandigen (arbeidsongeschiktheid en pensioen), de Ziektewet en de WGA voor flexwerkers, de financiële crisis, regeldruk en nalevingslasten, een algemene toegang tot de Gemeentelijke Basisadministratie, rechtsbijstand/toegang tot het recht, een private verzekeringsoplossing voor het overstromingsrisico, brand en fysieke veiligheid, samenwerking bij de bestrijding van criminaliteit en transportcriminaliteit.

 

Bron: verbond van verzekeraars