Privacyverklaring

Privacyverklaring van AJP Assurantiën B.V.

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens
AJP Assurantiën B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor AJP Assurantiën B.V. en AJP Assuradeuren B.V..

AJP Assurantiën B.V. heeft de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen zijn opgenomen in het meldingenregister.

Wij respecteren uw privacy
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacyverklaring geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer, kenteken. Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer u een verzekering of andere financiële dienst bij een onderneming van AJP Assurantiën B.V. aanvraagt, vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u aan ons via bijvoorbeeld de website, e-mail of telefoon.

Ook wanneer u een wederpartij of getuige bent bij een schadegeval vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens delen wij dan ook met stichting CIS. Meer informatie over stichting CIS kunt u via de website https://www.stichtingcis.nl/ bekijken.

Zo beveiligen we uw gegevens
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen en informatiebeveiligingsbeleid.

Welke gegevens verwerken wij van u?
U kunt onze producten en diensten aanvragen. Wij verwerken hiervoor gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en uw bankrekeningnummer. Bij verzekering zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering vragen wij ook uw salarisgegevens. Daarnaast vragen wij u soms om gegevens die nodig zijn om het verzekeringsrisico te kunnen inschatten, zoals uw kenteken of beroep en indien nodig uw gezondheids- of strafrechtelijke gegevens. 

Strafrechtelijke gegevens
Voor de risicobeoordeling bij schade- en inkomensverzekeringen stellen we u vragen over een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden zijn gebeurd, hoeft u ons niet te melden. Strafrechtelijke gegevens op bijvoorbeeld uw aanvraagformulier worden binnen AJP Assurantiën B.V. alleen verwerkt door medewerkers die daarvoor geautoriseerd zijn.

Gegevens uit externe bronnen
Naast de informatie die wij van u krijgen, vragen wij informatie op via externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. Dit om risico’s te beoordelen en onze dienstverlening te verbeteren.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Als u een verzekering, of andere financiële dienst bij ons aanvraagt, dan vragen wij om uw persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • de aanvraag te verwerken

 • met u een overeenkomst te sluiten en om die uit te voeren

 • uw claim, declaratie of schade af te handelen

 • fraude te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor kunnen we ook openbare gegevens over u op internet gebruiken

 • te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft

 • te voldoen aan wet- en regelgeving

 • deze, voor zover toegestaan, te delen met zakelijke partners, zoals incassobureaus, expertisebureaus en (her)verzekeraars

 • statistische analyses uit te voeren

 • onze dienstverlening te verbeteren en onze dienstverlening beter aan te laten sluiten op uw persoonlijke situatie

 • de relatie met u te onderhouden en uit te breiden

 • u te informeren over onze producten

 • het versturen van service attenties


Uitwisselen van persoonsgegevens
AJP Assurantiën B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is of in geval van fraude.

Raadplegen databank Stichting CIS
Voor een verantwoord acceptatie-, risicobeleid en om fraude te voorkomen, leggen wij uw gegevens vast in het Centraal Informatie Systeem van Stichting CIS te Den Haag. Dat doen alle gevolmachtigde agenten en andere verzekeraars in Nederland ook. Zo kunnen wij en deze andere verzekeraars onder strikte voorwaarden onderling informatie uitwisselen via Stichting CIS. Meer informatie hierover vindt u op de website van Stichting CIS.

Gegevens verstrekken aan de overheid
Soms zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de overheid. Denk daarbij aan de Belastingdienst, UWV, Politie, Justitie of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?

Gegevens inzien of verbeteren

U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.

Wanneer u inzage in uw gegevens wilt, geven we deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat u bent wie u zegt dat u bent.

Stuur hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar AJP Assurantiën B.V. t.a.v. directie, Blankenstein 265, 7943PG MEPPEL, onder vermelding van “Verzoek tot Inzage/Correctie” of een e-mail aan info@ajpbv.nl. Voeg dan een kopie van uw identiteitsbewijs bij. Op deze kopie kunt u uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. We raden u aan om op de kopie aan te geven, waarvoor die bestemd is. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.

Aanpassing van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan een van onze websites. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018.

Hebt u vragen of klachten?
Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Of hebt u klachten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met de directie van AJP Assurantiën B.V. Stuur een mail naar: info@ajpbv.nl. Of een brief naar:

AJP Assurantiën B.V.
t.a.v. directie
Blankenstein 265
7943 PG MEPPEL